Tillståndsprövning och Miljöstöd

Vi bistår dig med genom hela processen kring de tillstånd och anmälan som krävs efter Miljöbalken paragrafer kring Miljöfarlig verksamhet och Vattenverksamhet. Vi arbetar med MKB, sköter alla myndighetskontakter och arbetar fram kontrollprogram och åtgärder efter i nära kontakt med Tillsynsmyndigheten.

Tillståndsansökan

Många verksamhetstyper kräver tillstånd enligt Miljöbalkens 9:e (Miljöfarlig verksamhet) eller 11:e (Vattenverksamhet) kapitel. Beroende på prövningsnivå krävs det en anmälan till kommunen eller en tillståndsansökan hos länsstyrelsen eller miljödomstolen.

Svensk Ekologikonsult bistår sökanden genom hela processen, från planering av verksamhetens utformning till dess att verksamheten kan påbörjas. Detta innefattar omfattning, lokalisering, verksamhetskoder, villkorsförslag mm.

MKB

Verksamheter och åtgärder som medför påverkan på människors hälsa och miljö kräver i många fall en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning upprättas i enlighet med det syfte som anges i miljöbalkens 6:e kap.

Svensk Ekologikonsult bistår verksamhetsutövare genom hela MKB-processen. Detta innefattar samråd med berörda och myndigheter, genomförande av specifika utredningar samt upprättande av det slutliga MKB-dokumentet.

Myndighetskontakter

Den som bedriver en verksamhet kommer vid olika skeden att erhålla förelägganden eller andra typer av yttranden från tillsynsmyndigheten. Dessa kan stundtals vara svåra att tyda för den som inte är van vid det språkbruk, koder och laghänvisningar som skrivelsen innefattar.

Svensk Ekologikonsult bistår verksamhetsutövaren med att tolka dessa yttranden och föreslå lämpliga åtgärder utifrån gällande lagstiftning. Ofta inbegriper denna process samråd med Tillsynsmyndigheten för att klargöra om kraven är relevanta och hur de i så fall kan efterlevas på bästa sätt.

Kontrollprogram och åtgärder

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljöbalken skall efterleva Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Svensk Ekologikonsult bistår verksamhetsutövare med framtagande av kontrollprogram, vilket sker i samråd med tillsynsmyndigheten. Då kontrollprogrammet ofta reglerar t.ex. mottagningskriterier, utsläppskrav mm är det viktigt att det utformas så att verksamheten bedrivas på ett rationellt sätt, med acceptabla konsekvenser på miljö och hälsa.

Mottagningskontroll

De anläggningar som tar emot någon form av avfall för återvinning eller kvittblivning måste förhålla sig till de mottagningskriterier som gäller för verksamheten. Förutom utvärdering av tidigare klassificering innefattar detta normalt verifierande provtagning samt mottagningskontroll.

Svensk Ekologikonsult bistår verksamhetsutövare med utvärdering av klassificering, verifierande provtagning samt mottagningskontroll.

Produktklassning

Alla verksamhetsutövare som skapar en produkt som avses säljas ut på den öppna marknaden är skyldiga att ha kännedom om produktens egenskaper och påverkan på människors hälsa och miljö.

Inom t.ex. återvinningsverksamheter handlar det ofta om omvandling av avfall till någon form av byggprodukt. Dessa processer innefattar ofta mekanisk bearbetning och ibland även inblandning av andra komponenter, där slutmålet är att skapa en säljbar produkt.

Svensk Ekologikonsult bistår verksamhetsutövare med att utvärdera och miljöbedöma produkten samt vid behov upprätta dokumentation i form av byggvarudeklaration eller riskbedömning.

Platsspecifika riktvärden (PSR)

I samband med att framförallt avfall skall återanvändas för anläggningsändamål skall materialets acceptabla kemiska egenskaper utvärderas. Denna utvärdering skall då anpassas efter platsens egenskaper samt vilken risknivå som kan accepteras.

Svensk Ekologikonsult bistår verksamhetsutövare med att utvärdera platsens känslighet samt räkna fram vilka halter av kemiska föreningar som kan accepteras inom ramen för den beslutade risknivån. Denna process innefattar samråd med tillsynsmyndigheten och resulterar i fasta gränsvärden vilka möjliggör effektiv återvinning av avfall på ett säkert sätt.