Provtagning, utvärdering, MKB, inventering, naturvärdesbedömning

  1. Provtagning och utvärdering av tungmetaller och TBT i bottensediment, inom projektet ”Hållbart båtliv”. På uppdrag av Värmdö kommun.
  2. Inventering av höstreproduktiv Fucus på Gotland. På uppdrag av Stockholms universitet.
  3. Utvärdering av undersökning av marina naturtyper med visuella metoder.
  4. MKB för restaurering och muddring av Insjön (våtmark/sjössystem) på Tyvön. På uppdrag av Stiftelsen Gunnar & Elsa Jäderlunds minne.
  5. MKB för brygganläggning på privatfastighet i Norrtälje kommun. Privatperson.
  6. Naturvärdesbedömning inför exploatering, Norrtälje kommun. Privat företag.
  7. Naturvärdesbedömning inför fortsatt uttag av grusmaterial vid befintlig täkt i Håbo kommun. Privat företag.
  8. Deltagande i nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i Östersjön. På uppdrag av Stockholms Universitet.