Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

I samband med anmälan om muddringsverksamhet hjälper vi en privat förening med naturvärdes- och påverkansbedömning i en grund havsvik där landhöjning och sedimentation medfört att vikens djup minskat väsentligt.

Muddringsverksamhet är en anmälningspliktig verksamhet på liten skala, och blir tillståndspliktig om den påverkar större områden eller om konsekvenserna förväntas bli betydande. Om man muddrar ett vattenområde utan myndighetens medgivande, i form av anmälan eller tillstånd, så kan man bli fälld för miljöbrott och därmed bötfälld.

Givetvis hjälper vi även föreningen med beräkning av volym och upplägg av muddermassor för att optimera effektivitet och minimera miljöpåverkan.

Det är viktigt att förekommande naturvärden beaktas när muddring utförs i en så pass värdefull miljö som en grund havsvik.

Viken kantas av privata fastigheter med bryggor
”Viken kantas av privata fastigheter med bryggor.