Naturvärdesbedömning ingår i MKB för bergtäkt

I samband med ansökan om förnyat täkttillstånd behöver en bergtäkt i Östergötland genomföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

En MKB innefattar en rad olika aspekter, varav en av hörnpelarna är påverkan på naturmiljön. Med anledning av detta genomförs en naturvärdesinventering samt en naturvärdesbedömning av den planerade brytetappen.

Denna typ av naturvärdesinventeringar och bedömningar utför vi enligt gällande standard (SS 199000:2014).

En ung tallskog växer på sydsidan om verksamhetsområdet