Naturvård

Vi bistår dig med ekosystemtjänstvärdering och -analyser för att kunna maximera ekosystemtjänsterna eller ta fram kompensationsåtgärder. Vi utför även naturvärdesinventeringar (NVI) enligt SS 199000 av växter och djur i både akvatiska och terrestra miljöer samt ekosysteminventeringar samt biotopkarteringar.

Ekosystemtjänstanalys och ekosystemtjänstvärderingar

Under de senaste åren har de tjänster som arter och ekosystem bidrar med uppmärksammats allt mer. Dessa tjänster kan innefatta allt från vattenrening i våtmarker till pollinatörstjänster hos flygande insekter. I samband med samhällsplanering och exploatering ökar kraven på att bevara och maximera dessa tjänster. Då de ofta har ett betydande ekonomiskt värde kan det vara viktigt att genomföra en ekosystemtjänstvärdering för att belysa vilka tjänster som förekommer och deras samlade värde.

Svensk Ekologikonsult bistår med såväl ekosystemtjänstanalys som ekosystemtjänstvärderingar. Dessa kan sedan användas för att maximera ekosystemtjänster i en plan eller ta fram kompensationsåtgärder i samband med att naturliga miljöer tas i anspråk.

Naturvärdesinventering (NVI)

I samband med genomförande av verksamheter, projekt eller åtgärder ställs ofta krav på naturvärdesinventering, vars syfte är att utvärdera de biotoper som tas i anspråk. Det finns en standardiserad metod för naturvärdesinventeringar (SS 199000) som anger vad den skall innefatta samt hur den skall genomföras.

Svensk Ekologikonsult genomför naturvärdesbedömningar i såväl terrestra som limniska och marina miljöer i enlighet med gällande standard. Våra värderingar innebär även identifiering av nyckelelement, vilket möjliggör att dessa kan skyddas vid framtida exploateringar eller ersättas genom kompensationsåtgärder.

Inventeringar

Inventering innebär en systematisk kartläggning av förekomst av miljötyper, naturvärdeselement eller arter inom ett naturområde. Detta innebär att inventering är en grundförutsättning för att kunna uttala sig om naturvärden, ekosystemtjänster eller skyddsvärda arter. Inventering utgör därför ofta det första steget vid utredningar inom områden som tidigare inte undersökts.

Svensk Ekologikonsult genomför inventering av växter och djur i både akvatiska och terrestra miljöer. Vi utför dessutom mer omfattande ekosysteminventeringar samt biotopkarteringar. I den mån vi saknar expertkompetens för en specifik organismgrupp använder vi oss av vårat betydande kontaktnät av experter för att komplettera vår egen kunskap.