Miljöprovtagning och Övervakning

Vi bistår med allt från analyser och provtagning på jordmassor, sediment, vatten och berg till full dokumentation av föroreningssituationen. Vi gör det enkelt för dig.

Mark

Svensk Ekologikonsult bistår med provtagning av all typ av mark, oavsett om den förekommer som naturlig jordart, fyll eller som uppschaktade massor i hög. I samband med provtagning tar vi fram en provtagningsplan och bedömer vilka provtagningsvariabler som bör inkluderas för att ge en rättvisande bild av föroreningssituationen.

Vatten

Svensk Ekologikonsult bistår med provtagning av vatten, såväl i naturvatten och recipienter som invid verksamheter och bebyggda områden. Provtagningsplan och analysvariabler anpassas efter undersökningens syfte och utvärderas mot relevanta riktvärden, normer eller begränsningsvärden.

Grundvatten

Svensk Ekologikonsult bistår med provtagning av grundvatten, oavsett om syftet är att detektera miljöpåverkan eller utvärdera dess tjänlighet som dricksvatten. I de fall det inte finns etablerade grundvattenrör beställer vi etablering av sådana, för att sedan genomföra erforderlig provtagning.

Sediment

Svensk Ekologikonsult bistår med sedimentprovtagning i bl.a. sjöar, vattendrag, kustvatten samt sedimentationsdammar. Sedimentet provtas med den metodik som passar frågeställningen, vilket innebär att vi även kan separera olika djuplager för att jämföra äldre med yngre lager. 

Föroreningar i berg

Föroreningar i berg har tidigare huvudsakligen varit associerade med gruvindustrin. På senare tid har det dock aktualiserats att föroreningar såsom sulfid och arsenik förekommer i såväl täkter som entreprenadberg i Stockholmsområdet. Då detta är en relativt ny frågeställning saknas ofta kunskap om vilka risker detta medför, varför det även saknas nationella styrdokument kring dessa aspekter.

Svensk Ekologikonsult bistår de som hanterar eller tar emot berg med rådgivning kring hur berget kan hanteras och vilka risker det medför. Då det saknas tydliga utvärderingskriterier krävs det ofta samråd med tillsynsmyndigheter eller de som skall köpa/ta emot bergmaterialet. Vi har även samarbete med erfarna geologer, vilket gör att vi kan kombinera kemiska analyser med fältkarteringar, vilket oftast är det bästa sättet att utvärdera ett framtida bryt-/exploateringsområde.