Handlingsplan, MKB, naturvärdesbedömning, miljöinventering, undervattenskartering, konsekvensbedömning

 1. Framtagande av handlingsplan inför projekt N- och P-neutral kommun. På uppdrag av Värmdö kommun.
 2. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av hanteringsyta. Privat företag.
 3. Framtagande av Plan-MKB för exploatering av Jonsereds fabriker. På uppdrag av Partille kommun.
 4. Naturvärdesbedömning i anslutning befintlig grustäkt. Privat företag.
 5. Naturvärdesbedömning inför kommande exploatering av Jonsereds fabriksområde. På uppdrag av Partille kommun.
 6. Miljöinventering av vegetationsklädda bottnar i Y-län. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland.
 7. Naturvärdesbedömning i anslutning till befintlig bergtäkt. Privat företag.
 8. Naturvärdesbedömning i anslutning till befintlig deponi. Privat företag.
 9. Undervattenskartering, naturvärdesbedömning samt riskbedömning inför exploatering av Herrviken. På uppdrag av Värmdö kommun.
 10. Nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i östersjön. På uppdrag av Stockholms Universitet.
 11. Undervattenskartering och naturvärdesbedömning inför exploatering av Östra Mörtnäs. På uppdrag av Värmdö kommun.
 12. Provtagning av Fucus radicans i Västernorrland. På uppdrag av Stockholms Universitet.
 13. Konsekvensbedömning vid muddringsärende. Privatperson 2013
 14. Författande av undersökningstyp ”Visuella undervattensmetoder för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter”. På uppdrag av Naturvårdsverket.
 15. Nationell sammanställning och rapportering av projekt ”Visuella metoder”. På uppdrag av Naturvårdsverket.