Förorenade områden

Vi bistår dig med allt från markkemisk provtagning, provtagningsplan, rapport, saneringsanmälan och sanering samt platsspecifik riskbedömning och samråd vid behov.

Markprovtagning

Så fort ett område skall exploateras ställs det normalt krav på någon form av markkemisk provtagning, oavsett om området skall schaktas ur eller bevaras intakt.

Svensk Ekologikonsult bistår med framtagande av provtagningsplan, genomförande av provtagning samt utvärdering och rapportering av analysresultaten. Processens slutmål är att ta fram en handlingsplan kring huruvida funna föroreningar kan accepteras utifrån planerad landanvändning eller inte. Om massorna skall schaktas ur och köras bort skall de istället klassas utifrån användningsområde och vilken typ av anläggning som kan ta emot dem.

Sanering

I de fall ett område har föroreningshalter som överstiger vad som kan accepteras måste det normalt saneras. I samband med detta måste en saneringsplan tas fram och en saneringsanmälan upprättas.

Svensk Ekologikonsult bistår med framtagande av saneringsplan och upprättande av saneringsanmälan. Detta innefattar normalt samråd med den berörda kommunens miljöenhet. Vi agerar sedan stöd åt verksamhetsutövaren under hela processen, från planering, genomförande till efterkontroll och slutrapportering.

Riskbedömning och PSR

I vissa fall är det oklart vilka risker som en förorening medför, varpå det krävs en platsspecifik riskbedömning. Denna bedömning baseras normalt på förekommande skyddsobjekt, spridningsvägar samt vilka exponeringsvägar som är relevanta på den aktuella platsen. Slutprodukten blir ofta platsspecifika riktvärden (PSR) som sedan skall efterlevas vid kommande sanering.

Svensk Ekologikonsult bistår med genomförande av riskbedömning samt framtagande av PSR. Denna process innefattar normalt modellering samt samråd med tillsynsmyndigheten.