Författarsida

Svensk Ekologikonsult

Provtagning, utvärdering, MKB, inventering, naturvärdesbedömning

  1. Provtagning och utvärdering av tungmetaller och TBT i bottensediment, inom projektet ”Hållbart båtliv”. På uppdrag av Värmdö kommun.
  2. Inventering av höstreproduktiv Fucus på Gotland. På uppdrag av Stockholms universitet.
  3. Utvärdering av undersökning av marina naturtyper med visuella metoder.
Mer

Utvärdering, miljöövervakining

  1. Utvärdering av åtgärder mot övergödning i Östersjöns innerskärgård på uppdrag av Baltic 2020.
  2. Deltagande i nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i Östersjön, på uppdrag av Stockholms Universitet.
Mer

Inventering, behovsanalys, åtgärdsplan

  1. Inventering av vattenväxter i 10 sjöar, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.
  2. Behovsanalys för åtgärdsplan mot övergödning för Storsjön, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands Län.
  3. Uppföljningsinventering av vattenvegetation, Bornsjön, på uppdrag av Stockholm Vatten.
Mer

Miljöprovtagning och Övervakning

Vi bistår med allt från analyser och provtagning på jordmassor, sediment, vatten och berg till full dokumentation av föroreningssituationen. Vi gör det enkelt för dig.

Mer

Förorenade områden

Vi bistår dig med allt från markkemisk provtagning, provtagningsplan, rapport, saneringsanmälan och sanering samt platsspecifik riskbedömning och samråd vid behov.

Mer

Tillståndsprövning och Miljöstöd

Vi bistår dig med genom hela processen kring de tillstånd och anmälan som krävs efter Miljöbalken paragrafer kring Miljöfarlig verksamhet och Vattenverksamhet. Vi arbetar med MKB, sköter alla myndighetskontakter och arbetar fram kontrollprogram och åtgärder efter i nära kontakt med Tillsynsmyndigheten.

Mer

Naturvård

Vi bistår dig med ekosystemtjänstvärdering och -analyser för att kunna maximera ekosystemtjänsterna eller ta fram kompensationsåtgärder. Vi utför även naturvärdesinventeringar (NVI) enligt SS 199000 av växter och djur i både akvatiska och terrestra miljöer samt ekosysteminventeringar samt biotopkarteringar.

Mer

Om Svensk Ekologikonsult AB

– Miljötjänster för en förbättrad miljö

Svensk Ekologikonsult erbjuder konsulttjänster inom ekologi, ekotoxikologi och miljö som bistår Din organisation med kompetens inom kunskapssammanställning, miljöinventering, utvärdering, problemidentifiering, förutsägelser kring miljöpåverkan samt dess konsekvenser.

Konkreta miljöförbättringar

Vi har tidigare utfört uppdrag för kommuner, länsstyrelser, privata och statliga företag, miljöstiftelser samt universitet, där alla har höga krav på kvalitet och kompetens.… Läs mer

Mer