Författarsida

Svensk Ekologikonsult

MKB och tillståndsansökan inför framtida täktverksamhet

MKB och tillståndsansökan inför framtida täktverksamhet

I Nynäshamns kommun hjälper vi ett privat företag med ansökan om fortsatt drift av täktverksamhet.

Vi bistår företaget med framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inklusive samordning av underliggande miljöundersökningar.

Mer
Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

I samband med anmälan om muddringsverksamhet hjälper vi en privat förening med naturvärdes- och påverkansbedömning i en grund havsvik där landhöjning och sedimentation medfört att vikens djup minskat väsentligt.

Muddringsverksamhet är en anmälningspliktig verksamhet på liten skala, och blir tillståndspliktig om den påverkar större områden eller om konsekvenserna förväntas bli betydande.

Mer

Utredning, markprovtagning, inventering, VA-rådgivningstjänst

  1. Utredning av mindre reningsverks påverkan på  skärgårdsrecipient. Värmdö kommun.
  2. Markprovtagning i förorenade områden. Privata företag.
  3. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun.
  4. Inventering av vattensalamander. Värmdö kommun.
  5. VA-rådgivningstjänst för Värmdö kommun.
Mer

Provtagning, utvärdering, MKB, inventering, naturvärdesbedömning

  1. Provtagning och utvärdering av tungmetaller och TBT i bottensediment, inom projektet ”Hållbart båtliv”. På uppdrag av Värmdö kommun.
  2. Inventering av höstreproduktiv Fucus på Gotland. På uppdrag av Stockholms universitet.
  3. Utvärdering av undersökning av marina naturtyper med visuella metoder.
Mer

Utvärdering, miljöövervakining

  1. Utvärdering av åtgärder mot övergödning i Östersjöns innerskärgård på uppdrag av Baltic 2020.
  2. Deltagande i nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i Östersjön, på uppdrag av Stockholms Universitet.
Mer