Utvärdering och granskning

I många fall finns det redan stora mängder information tillgängligt, vilket gör att ytterligare fältprovtagningar/inventeringar inte är nödvändiga.

Denna information kan finnas i t.ex. nationella databaser, kommunala planer och rapporter, pågående provtagningsserier eller har samlats in i samband med tidigare ansökningar för verksamheter inom området.

Tillförlitlig sammanställning

Även om mycket av denna information är allmänt tillgänglig är det viktigt att den som skall utvärdera den har erfarenhet av var den återfinns, samt har tillräcklig ekologisk kompetens för att kunna tolka den på ett korrekt sätt. Informationen är sällan sammanställd utan finns utspridd i olika rapporter och vetenskapliga publikationer. Ofta kan det behövas expertkunskap för att ”sålla” ut den information som är relevant och tillförlitlig så att den sedan kan tolkas, sammanställas och kommuniceras på ett försåtligt sätt.

Det kan även vara svårt för den som inte är insatt att förhålla sig till rapporter, yttranden eller andra former av presenterat dataunderlag. I många fall handlar det om information som sammanställts och tolkats av en motstående part varför uppdragsgivaren behöver hjälp med granskning av materialets tillförlitlighet och huruvida slutsatserna kan anses korrekta.

Svensk Ekologikonsults roll vid utvärdering och granskning

Svensk Ekologikonsult sammanställer miljöinformation och genomför miljöklassificering för olika typer av miljöer. Vi hjälper även till med att identifiera miljöproblem utifrån den information som finns tillgänglig, eller genom att komplettera den genom ytterligare undersökningar. Vi kan också bistå med granskning och tolkning av rapporter och yttranden inom olika miljörelaterade frågor.