Naturvärdesbedömningar

Naturvärdesbedömningar är ofta nödvändiga inför olika typer av exploateringar. Dessutom finns det ett egenintresse i att värdera olika områden

för att identifiera särskilt skyddsvärda miljöer, så att hänsyn kan tas till dessa i framtida planering eller beslut om områdesskydd. Naturvärdesbedömningar kan dock variera stort i omfattning och detaljnivå beroende på deras syfte. Om det inte rör sig om områden med dokumenterade naturvärden brukar det räcka med en översiktlig naturvärdesbedömning, som baseras på en inventering av värdefulla miljöer och förekommande naturvärdeselemnet. Om området däremot hyser dokumenterade värden, eller sådana identifieras under den översiktliga inventeringen, kan det vara befogat att utöka omfattningen. Detta kan t.ex. innebära en fullskalig artinventering eller en riktad inventering efter specifika organismgrupper.

Det finns en standardiserad metod för naturvärdesinventeringar (SS 199000) som anger vad den skall innefatta samt hur den skall genomföras.

Svensk Ekologikonsults roll vid naturvärdesbedömningar

Svensk Ekologikonsult genomför naturvärdesbedömningar i såväl terrestra som limniska och marina miljöer i enlighet med gällande standard. Våra värderingar innebär även identifiering av nyckelelement, vilket möjliggör att dessa kan skyddas vid framtida exploateringar eller ersättas genom kompensationsåtgärder.