Miljöprovtagning

Miljöprovtagningar genomförs av många olika anledningar där de vanligaste utgör detektion av förorening eller klassificering av avfall.

Provtagningarna kan utföras både inom ramen för avgränsande utredningar samt som en del av kontrollprogram eller provtagningsserier som löper över längre tid.

Provtagningsplan

Utöver själva provtagningen är det avgörande att utföraren har tillräcklig kunskap för att kunna ta fram en relevant provtagningsplan genom avgränsning i tid och rum, samt bedömning av vilka ämnen som bör analyseras och hur resultaten skall tolkas.

Det finns definierade undersökningstyper för flera olika typer av provtagningar som tagits fram av Naturvårdsverket eller Havs och Vattenmyndigheten.

Svensk Ekologikonsults roll vid miljöprovtagning

Svensk Ekologikonsult tar fram provtagningsplaner och genomför provtagningar i vatten, jord och sediment. Vi genomför dessutom efterföljande analys/klassificering. Arbetet utförs i enlighet med gällande undersökningstyper.