Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Verksamheter och åtgärder som medför påverkan på människors hälsa och miljö kräver i många fall en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)i enlighet med förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

En miljökonsekvensbeskrivning upprättas i enlighet med det syfte som anges i miljöbalkens 6:e kap.

6 kap 3 § Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

MKB - för en ökad miljöhänsyn

Vidare ska miljökonsekvensbeskrivningen utgöra ett underlag som möjliggör en ökad miljöhänsyn vid beslutsfattande (prop. 1990:91/90). Detta innebär att MKB ska bidra till att projekt miljöanpassas och ger berörda parter möjlighet att påverka projektets utformning för att resultera i ett väl genomarbetat dokument som kan användas för en samlad bedömning av projektets förväntade konsekvenser på miljön och människors hälsa.

En viktig del i arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning utgörs av en samrådsprocess där myndigheter, berörd allmänhet och organisationer får komma till tals och deras synpunkter beaktas. Detta för att ta vara på såväl myndigheters övergripande synsätt som lokalkännedom från berörda organisationer och närboende.

Svensk Ekologikonsults roll vid MKB

Svensk Ekologikonsult kan hjälpa till med alla steg i processen, inkluderande såväl miljöutredning och framtagande av MKB-dokumentet, samråd med berörda aktörer som upprättande av slutlig ansökan om genomförande.