Ekosystemtjänstanalyser och ekosystemtjänstvärderingar

En ekosystemtjänst kan definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.

Dessa tjänster som produceras av såväl naturliga som mänskligt påverkade ekosystem är nödvändiga för vår överlevnad.

Ekosystemtjänstanalys

Vid en ekosystemtjänstanalys identifieras de ekosystemtjänster som kan knytas till en naturtyp eller ett specifikt geografiskt område. Beroende på analysens omfattning kan den även innefatta en kvantifiering av de olika tjänsterna samt identifiering av de nyckelelement/organismer som upprätthåller dem. Om analysen genomförs i samband med en exploatering eller ett bevarandeprojekt kan den även innefatta en jämförande värdering av de ekosystemtjänster som finns i dagsläget och de som förväntas finnas i framtiden. Denna typ av jämförelse möjliggör utvärdering av förväntad miljöpåverkan och kan vara till stor nytta vid identifiering av lämpliga miljö/kompensationsåtgärder.

Ekonomisk värdering av ekosystemtjänster

Det argumenteras ibland att det är överflödigt att tillskriva ekosystemtjänster ett monetärt värde, då de är avgörande för vår arts fortlevnad och själva biosfärens hälsa. En värdering av en ekosystemtjänst blir dessutom subjektiv och oftast underskattad, då den måste relateras till en specifik nytta som tillfaller en viss grupp (t.ex. en individ eller ett samhälle). Det finns trots detta stora vinningar med att sätta ett monetärt värde på biologiska egenskaper och ekologiska processer just för att de annars ofta förbises i ekonomiska beslut. Detta innebär att det finns ett självändamål att värdera även mycket abstrakta värden (såsom t.ex. upplevd skönhet) även om felmarginalerna ibland är stora.

Tillämpning av ekosystemtjänster i praktiken

En ekosystemtjänstanalys kan vara till stor nytta vid utvärdering av miljökonsekvenser. Det pågår även en process att lyfta in ekosystemtjänster i MKB-processen i form av ett formellt krav. Det finns dock redan i dagsläget goda anledningar att använda sig av ekosystemtjänstbegreppet vid planering och utvärdering av verksamheter och planer då det möjliggör en bättre miljöanalys. Dessutom möjliggör en värdering av ekosystemtjänster i många fall att det är lättare att förankra beslut om miljöåtgärder, då de går att jämföra med kostnader för genomförande eller intäkter från alternativ landanvändning.

Svensk Ekologikonsults roll vid ekosystemtjänstanalyser och -tjänstvärdering

Med en bred ekologisk kompetens kan Svensk Ekologikonsult hjälpa till med både analys och värdering av ekosystemtjänster. Vi kan även hjälpa till med analyser av olika scenarier (t.ex. nutid/framtid) samt föreslå effektiva åtgärder som ökar värdet av ekosystemtjänsterna.