Åtgärdsförslag och åtgärdsprogram

Miljöåtgärder kan vara nödvändiga i en rad olika sammanhang. Det kan t.ex. röra sig om större åtgärdsprogram för att åtgärda en övergödd sjö, vilket inbegriper analys och åtgärdsförslag baserat på hela avrinningsområdet, med avseende på såväl punktkällor som diffusa utsläpp.

Kompensationsåtgärder

Det kan också röra sig om mer småskaliga kompensationsåtgärder där ett naturvärdeselemnet går förlorat i samband med en exploatering och därmed måste ersättas på annan plats. Exempelvis kan ett mindre groddjurshabitat gå förlorat i samband med byggnation och därmed behöva ersättas med en damm med liknande egenskaper, på en annan lämplig plats.

Svensk Ekologikonsults roll vid åtgärdsförslag & -program

Svensk Ekologikonsult bistår i framtagande av åtgärdsförslag/program baserat på tillgänglig och/eller insamlad miljöinformation. Vi hjälper till med framtagande av åtgärder för både för enskilda objekt och för större sammanhängande områden.