Kunskapssammanställningar

Kunskapssammanställningar är en samlad information inom ett visst ämne. Det kan röra sig om effektiv naturvård, viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion. Kring det givna ämnet samlar man alla aktuella rapporter, studier, miljöinformation och forskning där man sedan sammanställer, analyserar och tar fram eventuella brister med förslag på åtgärder.

Svensk Ekologikonsults roll vid kunskapssammanställning

Vid en kunskapssammanställning analyserar och sammanställer Svensk Ekologikonsult olika kunskapsöversikter inom ett ämne och identifierar eventuella brister varefter kompletteringar föreslås. Genom en kunskapssammanställning kan vi exempelvis utläsa eventuella effekter av klimatförändringar på mark, växter och djur och försöker se lösningar för att bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald samt hur man på bästa sätt ska bekämpa skadegörare.