Miljöuppdrag under 2013

 1. Framtagande av handlingsplan inför projekt N- och P-neutral kommun. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
 2. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av hanteringsyta. Privat företag 2013
 3. Framtagande av Plan-MKB för exploatering av Jonsereds fabriker. På uppdrag av Partille kommun 2013-2014
 4. Naturvärdesbedömning i anslutning befintlig grustäkt. Privat företag 2013
 5. Naturvärdesbedömning inför kommande exploatering av Jonsereds fabriksområde. På uppdrag av Partille kommun 2013
 6. Miljöinventering av vegetationsklädda bottnar i Y-län. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland 2013
 7. Naturvärdesbedömning i anslutning till befintlig bergtäkt. Privat företag 2013
 8. Naturvärdesbedömning i anslutning till befintlig deponi. Privat företag 2013
 9. Undervattenskartering, naturvärdesbedömning samt riskbedömning inför exploatering av Herrviken. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
 10. Nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i östersjön. På uppdrag av Stockholms Universitet 2013
 11. Undervattenskartering och naturvärdesbedömning inför exploatering av Östra Mörtnäs. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
 12. Provtagning av Fucus radicans i Västernorrland. På uppdrag av Stockholms Universitet 2013
 13. Konsekvensbedömning vid muddringsärende. Privatperson 2013
 14. Författande av undersökningstyp ”Visuella undervattensmetoder för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter”. På uppdrag av Naturvårdsverket 2013
 15. Nationell sammanställning och rapportering av projekt ”Visuella metoder”. På uppdrag av Naturvårdsverket 2013