miljötjänster

 • Åtgärdsförslag & -program

  Åtgärdsförslag och åtgärdsprogram

  Åtgärdsförslag och åtgärdsprogram

  Miljöåtgärder kan vara nödvändiga i en rad olika sammanhang. Det kan t.ex. röra sig om större åtgärdsprogram för att åtgärda en övergödd sjö, vilket inbegriper analys och åtgärdsförslag baserat på hela avrinningsområdet, med avseende på såväl punktkällor som diffusa utsläpp.

 • Ekosystemtjänstanalys & -tjänstvärdering

  Ekosystemtjänstanalyser och ekosystemtjänstvärderingar

  Ekosystemtjänstanalyser och ekosystemtjänstvärderingar

  En ekosystemtjänst kan definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.

 • Inventering

  Inventering

  Inventeringar

  Inventering innebär en systematisk kartläggning av förekomst av miljötyper, naturvärdeselement eller arter inom ett naturområde.

 • Kunskapssammanställning

  Kunskapssammanställningar

  Kunskapssammanställningar

  Kunskapssammanställningar är en samlad information inom ett visst ämne. Det kan röra sig om effektiv naturvård, viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion. Kring det givna ämnet samlar man alla aktuella rapporter, studier, miljöinformation och forskning där man sedan sammanställer, analyserar och tar fram eventuella brister med förslag på åtgärder.

 • Miljökonsekvensbeskrivning- MKB

  Miljökonsekvensbeskrivning- MKB

  Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

  Verksamheter och åtgärder som medför påverkan på människors hälsa och miljö kräver i många fall en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)i enlighet med förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

 • Miljöprovtagning

  Miljöprovtagning

  Miljöprovtagning

  Miljöprovtagningar genomförs av många olika anledningar där de vanligaste utgör detektion av förorening eller klassificering av avfall.

 • Naturvärdesbedömning

  Naturvärdesbedömningar

  Naturvärdesbedömningar

  Naturvärdesbedömningar är ofta nödvändiga inför olika typer av exploateringar. Dessutom finns det ett egenintresse i att värdera olika områden

 • Utvärdering & granskning

  Utvärdering & granskning

  Utvärdering och granskning

  I många fall finns det redan stora mängder information tillgängligt, vilket gör att ytterligare fältprovtagningar/inventeringar inte är nödvändiga.