miljökonsekvensbeskrivning

 • Ekosystemtjänstanalys & -tjänstvärdering

  Ekosystemtjänstanalyser och ekosystemtjänstvärderingar

  Ekosystemtjänstanalyser och ekosystemtjänstvärderingar

  En ekosystemtjänst kan definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.

 • Miljökonsekvensbeskrivning- MKB

  Miljökonsekvensbeskrivning- MKB

  Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

  Verksamheter och åtgärder som medför påverkan på människors hälsa och miljö kräver i många fall en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)i enlighet med förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

 • MKB och tillståndsansökan inför framtida täktverksamhet

  Den nuvarande verksamheten

  MKB och tillståndsansökan inför framtida täktverksamhet

  I Nynäshamns kommun hjälper vi ett privat företag med ansökan om fortsatt drift av täktverksamhet.

 • Naturvärdesbedömning inför framtida bergtäkt

  Ung tallskog i södra delen av verksamhetsområdet

  Naturvärdesbedömning ingår i MKB för bergtäkt

  I samband med ansökan om förnyat täkttillstånd behöver en bergtäkt i Östergötland genomföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

 • Uppdrag 2012

  Utvalda miljöuppdrag 2012

  Miljöuppdrag under 2012

  1. Provtagning och utvärdering av tungmetaller och TBT i bottensediment, inom projektet ”Hållbart båtliv”. På uppdrag av Värmdö kommun 2012
  2. Inventering av höstreproduktiv Fucus på Gotland. På uppdrag av Stockholms universitet 2012
  3. Utvärdering av undersökning av marina naturtyper med visuella metoder. 2012
  4. MKB för restaurering och muddring av Insjön (våtmark/sjössystem) på Tyvön. På uppdrag av Stiftelsen Gunnar & Elsa Jäderlunds minne 2012
  5. MKB för brygganläggning på privatfastighet i Norrtälje kommun. Privatperson 2012
  6. Naturvärdesbedömning inför exploatering, Norrtälje kommun. Privat företag 2012
  7. Naturvärdesbedömning inför fortsatt uttag av grusmaterial vid befintlig täkt i Håbo kommun. Privat företag 2012
  8. Deltagande i nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i Östersjön. På uppdrag av Stockholms Universitet. 2012
 • Uppdrag 2013

  Utvalda miljöuppdrag 2013

  Miljöuppdrag under 2013

  1. Framtagande av handlingsplan inför projekt N- och P-neutral kommun. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
  2. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av hanteringsyta. Privat företag 2013
  3. Framtagande av Plan-MKB för exploatering av Jonsereds fabriker. På uppdrag av Partille kommun 2013-2014
  4. Naturvärdesbedömning i anslutning befintlig grustäkt. Privat företag 2013
  5. Naturvärdesbedömning inför kommande exploatering av Jonsereds fabriksområde. På uppdrag av Partille kommun 2013
  6. Miljöinventering av vegetationsklädda bottnar i Y-län. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland 2013
  7. Naturvärdesbedömning i anslutning till befintlig bergtäkt. Privat företag 2013
  8. Naturvärdesbedömning i anslutning till befintlig deponi. Privat företag 2013
  9. Undervattenskartering, naturvärdesbedömning samt riskbedömning inför exploatering av Herrviken. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
  10. Nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i östersjön. På uppdrag av Stockholms Universitet 2013
  11. Undervattenskartering och naturvärdesbedömning inför exploatering av Östra Mörtnäs. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
  12. Provtagning av Fucus radicans i Västernorrland. På uppdrag av Stockholms Universitet 2013
  13. Konsekvensbedömning vid muddringsärende. Privatperson 2013
  14. Författande av undersökningstyp ”Visuella undervattensmetoder för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter”. På uppdrag av Naturvårdsverket 2013
  15. Nationell sammanställning och rapportering av projekt ”Visuella metoder”. På uppdrag av Naturvårdsverket 2013
 • Uppdrag 2015

  Utvalda miljöuppdrag 2015

  Utvalda miljöuppdrag under 2015

  1. Naturvärdesbedömning inför planerad utökning av bergtäkt, Sigtuna kommun Privat företag 2015
  2. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för bergtäkt i Sigtuna kommun. Privat företag 2015
  3. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för grustäkt i Norrtälje kommun. Privat företag 2015
  4. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för grustäkt i Nynäshamns kommun. Privat företag 2015
  5. Genomförande av inventering, provtagning och upprättande av MKB för småbåtsmarina, Värmdö kommun. Privat fastighetsägare 2015
  6. Naturvärdesbedömning inför planerad Etablering av brygga, Tyresö kommun Privat fastighetsägare 2015
  7. Naturvärdesbedömning inför planerad etablering av deponi, Sigtuna kommun Privat företag 2015
  8. Naturvärdesbedömning inför planerad etablering av deponi, Botkyrka kommun Privat företag 2015
  9. Naturvärdesbedömning inför planerad utökning av bergtäkt, Norrtälje kommun Privat företag 2015
  10. Markprovtagning i förorenade områden. Diverse privata företag 2015
  11. Utvärdering och karakterisering av förorenade massor från entreprenad. Diverse privata företag 2015
  12. Inventering, provtagning och naturvärdesbedömning av undervattensmiljön kring Horssten samt Grönskär och Stångskär. Värmdö kommun 2015
  13. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun 2015
  14. Insamling av Mytilus längs med södra Sveriges kust. Naturhistoriska riksmuseet 2015
  15. Regional miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar, Gotland. Underkonsult till annat konsultföretag 2015
  16. Beräkning och GIS-modellering av grundvattentillgång. Värmdö kommun 2015 Utredning av BDT-vattens egenskaper, risker och reningsbehov. Värmdö kommun 2015
  17. Utredning av förorenat dricksvatten på Runmarö. Värmdö kommun 2015
 • Uppdrag 2016

  Utvalda miljöuppdrag 2016

  Utvalda miljöuppdrag under 2016

  1. Utredning av mindre reningsverks påverkan på  skärgårdsrecipient. Värmdö kommun 2016
  2. Markprovtagning i förorenade områden. Privata företag. 2016
  3. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun 2016
  4. Inventering av vattensalamander. Värmdö kommun 2016
  5. VA-rådgivningstjänst för Värmdö kommun 2016