konsekvensbedömning

 • Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

  Överblick över viken

  Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

  I samband med anmälan om muddringsverksamhet hjälper vi en privat förening med naturvärdes- och påverkansbedömning

 • Uppdrag 2013

  Utvalda miljöuppdrag 2013

  Miljöuppdrag under 2013

  1. Framtagande av handlingsplan inför projekt N- och P-neutral kommun. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
  2. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av hanteringsyta. Privat företag 2013
  3. Framtagande av Plan-MKB för exploatering av Jonsereds fabriker. På uppdrag av Partille kommun 2013-2014
  4. Naturvärdesbedömning i anslutning befintlig grustäkt. Privat företag 2013
  5. Naturvärdesbedömning inför kommande exploatering av Jonsereds fabriksområde. På uppdrag av Partille kommun 2013
  6. Miljöinventering av vegetationsklädda bottnar i Y-län. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland 2013
  7. Naturvärdesbedömning i anslutning till befintlig bergtäkt. Privat företag 2013
  8. Naturvärdesbedömning i anslutning till befintlig deponi. Privat företag 2013
  9. Undervattenskartering, naturvärdesbedömning samt riskbedömning inför exploatering av Herrviken. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
  10. Nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i östersjön. På uppdrag av Stockholms Universitet 2013
  11. Undervattenskartering och naturvärdesbedömning inför exploatering av Östra Mörtnäs. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
  12. Provtagning av Fucus radicans i Västernorrland. På uppdrag av Stockholms Universitet 2013
  13. Konsekvensbedömning vid muddringsärende. Privatperson 2013
  14. Författande av undersökningstyp ”Visuella undervattensmetoder för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter”. På uppdrag av Naturvårdsverket 2013
  15. Nationell sammanställning och rapportering av projekt ”Visuella metoder”. På uppdrag av Naturvårdsverket 2013
 • Uppdrag 2014

  Utvalda miljöuppdrag 2014

  Miljöuppdrag under 2014

  1. Utredning av miljöpåverkan på sjön Långträsket. Värmdö kommun 2014
  2. Undervattenskartering, naturvärdesbedömning samt riskbedömning inför exploatering av Stora räfsevik. Värmdö kommun 2014
  3. Värdering av ekosystemtjänster vid Hemmesta sjöäng. Värmdö kommun 2014
  4. Naturvärdesbedömning inför detaljplanering. Värmdö kommun 2014
  5. Naturvärdesbedömning inför utökad bergtäkt. Privat företag 2014
  6. Naturvärdesbedömning inför kommande deponi. Privat företag 2014
  7. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun 2014
  8. Utvärdering av olika enskilda avloppssystems inverkan på grundvattenbudget. Värmdö kommun 2014
  9. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av metallåtervinningsyta, Privat företag 2014
  10. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av deponi, Privat företag 2014
  11. Markprovtagning inför utbyggnad av roslagsbanan, Privat företag 2014
  12. Provtagning och riskutvärdering av förorenade massor inför deponering. Privat företag 2014
  13. Insamling av Mytilus för Genetiska Studier. Södertörns Högskola 2014
  14. Deltagande i projekt PLANTFISH. Stockholms Universitet 2014
  15. MIFO II – undersökning vid Ullnatippen i Täby kommun. Privat företag 2014